TAEKWONDO.HRBAT.COM

Naslovnica | Kuća slavnih | Taekwondo | Kalendar | Kontakt

 

rezultati
olimpijske igre
europske igre
svjetska prvenstva
europska prvenstva
višesportske igre
prvenstva hrvatske
para-taekwondo
grand slam
grand prix
poomsae
vijesti
natječaji
2017
2016
2015
2014
zaštita sportaša
arbitražni sud za sport
olimpijski pokret
hoo
World Taekwondo Federation
 

 
 

Hrvatski olimpijski odbor

 

Croatian Olympic Committee

 

HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR

 
 
  HOO je najviše nacionalno sportsko tijelo, u koje se udružuju nacionalni sportski savezi, zajednice sportskih saveza i udruga u županijama i Gradu Zagrebu, te druge udruge važne za razvoj sporta. Statut HOO, između ostalog, uređuje ustrojstvo i način rada, te način ostvarivanja prava i obveza članova. Kao član Međunarodnog olimpijskog odbora HOO je obvezan poštivati odredbe Olimpijske povelje i odluke Međunarodnog olimpijskog odbora kao vrhovnog tijela olimpijskog pokreta.
 
 
 

CILJEVI

 
 
  Ciljevi HOO-a su skrb o širenju olimpijskih načela te etičkih i moralnih normi u sportu; poticanje, promicanje i skrb o cjelokupnom hrvatskom sportu, njegovo predstavljanje pred MOO i drugim međunarodnim sportskim organizacijama i udruženjima; usklađivanje, poticanje i skrb o aktivnostima nacionalnih sportskih saveza; skrb o razvoju i promicanju sporta na svim razinama; poticanje, promicanje i skrb o svekolikom hrvatskom sportu.
 
 
 

STALNA RADNA TIJELA SKUPŠTINE HOO-a

 
 
 - Odbor ljetnih olimpijskih športova;
 - Odbor zimskih olimpijskih športova;
 - Odbor neolimpijskih športova;
 - Odbor lokalnih športskih zajednica.
 
 
 

RADNA TIJELA VIJEĆA HOO-a

 
 
  Za izvršavanje određenih zadaća Vijeće HOO svojom odlukom osniva stalna i povremena radna tijela, odnosno povjerenstva.

Stalna radna tijela Vijeća su:
 - Zdravstvena komisija,
 - Komisija za skrb o ženama u športu,
 - Komisija za športsko graditeljstvo i okoliš,
 - Komisija za međunarodne odnose,
 - Komisija za razvoj športa i
 - Komisija aktivnih športaša.

Povremena radna tijela ili povjerenstva osnivaju se po potrebi za izvršavanje određenih aktualnih zadaća.
 
 
 

PUNOPRAVNO ČLANSTVO

 
 
  Punopravni član HOO može biti nacionalni sportski savez koji ispunjava više kriterija i uvjeta:
 - Da njegov međunarodni savez priznaje MOO, odnosno da je član GAISF;
 - Da je osnovan i registriran po zakonu;
 - Da je svrha osnivanja i djelovanja razvoj, unapređenje, promicanje i širenje sporta prema načelima olimpizma;
 - Da ima osigurane kadrovske, stručne i osnovne materijalne uvjete za rad;
 - Da drugi Savez istog sporta nije učlanjen u HOO;
 - Da prihvaća Statut HOO.
 
 
 

ZAŠTITA PRAVA SPORTAŠA

 
 
  Predstavnici Kluba hrvatskih olimpijaca imaju pravo i dužnost u HOO-u zastupati interese svih hrvatskih sportaša. Olimpijski pokret, kojega je HOO sastavni dio, glavni cilj i smisao postojanja nalazi u služenju sportašima i njihovim interesima. Članak 6. Statuta Hrvatskog olimpijskog odbora kaže da HOO neće dopustiti rasnu, etničku, nacionalnu, vjersku, političku ni spolnu diskriminaciju, kao ni druga kršenja sloboda i prava čovjeka i građanina.
 
 
 

ETIČKI ODBOR

 
 
  HOO osniva Etički odbor kao nezavisno tijelo HOO-a, zaduženo za razvoj etičkog ponašanja, temeljenog na vrijednostima i principima zajamčenim Olimpijskom poveljom i Statutom HOO. Zadaća Odbora je skrb o poštivanju načela i pravila Olimpijske povelje, Statuta HOO-a i drugih općih akata od strane članova Skupštine HOO, te od strane drugih tijela i svih sudionika u sportu. Članove Etičkog odbora bira Skupština na prijedlog članova HOO-a i na prijedlog članova Skupštine.
 
 
 

VIJEĆE ŠPORTSKE ARBITRAŽE

 
 
  Pri HOO-u se osniva Vijeće športske arbitraže i Športsko arbitražno sudište kao samostalna i nezavisna tijela za sportsku arbitražu pri rješavanju sporova u vezi sa sportom. VŠA odlučuje o zahtjevu za preispitivanje odluka sportskih udruga protiv kojih su iscrpljena, ili ne postoje, druga sredstva pravne zaštite, te obavlja druge poslove utvrđene Statutom, Pravilnikom o postupku, Arbitražnim pravilima športskog arbitražnog sudišta i drugim aktima HOO-a.
 
 
 

ČLANSTVO U SKUPŠTINI HOO

 
 
  Član Skupštine HOO mora biti državljanin Republike Hrvatske, afirmirani sportaš ili sportski djelatnik, te mora prihvaćati i promicati načela i pravila Olimpijske povelje, Medicinskog i Etičkog kodeksa, Svjetskog kodeksa protiv dopinga te Statuta HOO. Član ne može biti onaj tko se ogriješio o etičke norme i načela olimpijskog pokreta, koji je osuđivan za kaznena djela, koji je kažnjen disciplinskom kaznom nacionalnog sportskog saveza (osim kazni zarađenih u sustavu natjecanja).
 
 
 

PRESTANAK ČLANSTVA

 
 
  Članstvo prestaje automatski, bez posebnog postupka, ako član Skupštine ne prihvaća, ne promiče, ne pridržava se ili krši načela i pravila Olimpijske povelje, Etičkog ili Medicinskog kodeksa, Svjetskog kodeksa protiv dopinga, Statuta HOO; ako nedoličnim ponašanjem šteti interesima ili ugrožava ugled HOO i olimpijskog pokreta u našoj ili međunarodnoj javnosti; ako neopravdano izostaje sa sjednica Skupštine ili ako ne izvršava zadaće iz Statuta, ili iz odluka Skupštine i njezinih tijela.
 
 
 
Vrh-Top
© Taekwondo.HRBAT.com

 

Vijesti | Kuća slavnih | Taekwondo | Kalendar | Kontakt